Home

De Stichting Liberale Kring Noordwijk e.o. is in maart 2011 opgericht. Het doel van de Stichting is het liberalisme in brede zin te presenteren vanuit een politieke invalshoek, maar ook vanuit cultureel en ambachtelijk perspectief. De Stichting onderhoudt nauwe banden met Noordwijkers die de liberale gedachte ondersteunen.

Eenmaal per kwartaal organiseert de Stichting een evenement in Noordwijk.

Deelname aan evenementen

Organisaties of private personen kunnen begunstiger worden van de Stichting.

De kosten hiervoor bedragen 250 euro voor organisaties of 150 euro voor private personen, per jaar.

Begunstigers kunnen gratis deelnemen aan de evenementen en de aansluitende borrel (één persoon per begunstiger).

De evenementen worden gehouden op vrijdagen van 17.00 u. tot 19.30 u. De agenda voor de evenementen is:

17.00 – 17.15 Opening, koffie en inloop

17.15 – 18.00 Presentatie

18.00 – 18.30 Discussie

18.30 – 19.30 Borrel met hapjes en informele discussie met gastspreker.

Voor individuele deelname aan een evenement geldt een bijdrage van 40 euro per persoon.

Aanmelding voor bijeenkomsten of toetreding als begunstiger bij hstoladv@wxs.nl

Bestuur en doel van de Stichting

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

dr. ir. Hans Stol voorzitter

dhr. Piet van Wegen, penningmeester

Eric van der Stroom MSC, secretaris

De Stichting heeft ten doel het propageren van het liberalisme door het organiseren van evenementen met een ambachtelijk, cultureel of politiek karakter met een liberale grondslag en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

Volgende evenementen

Een onderwerp waar veel over wordt gesproken, doch waarover weinig kennis bestaat, is ArtificiaI Intelligence. Inmiddels houdt ook de politiek zich bezig met dit fenomeen.

ArtificiaI Intelligence, kortweg AI, bestaat al tientallen jaren en is nu zo actueel omdat de computers zoveel sneller zijn geworden en massa’s data “aankunnen”.  Prof. dr. Jaap van den Herik houdt zich als wetenschapper al bijna 50 jaar bezig met ArtificiaI Intelligence. Voorbeelden van AI toepassingen waarop, onder zijn leiding, promovendi dissertaties schreven zijn: computerschaak, go, en rechtspraak. Op 28 juni zal hij voor onze Liberale Kring Noordwijk e.o. een presentatie geven over de mogelijkheden en gevaren van AI. In de bijlage wordt nader op de inhoud ervan ingegaan.

ArtificiaI Intelligence (AI) staat meer dan ooit is de publieke belangstelling. Sommige zien in AI een uitdaging. Deze uitdaging is te ontdekken waartoe de computer is  staat is. Van het doen van voorspellingen (bijvoorbeeld het weer en de bevolkingsgroei) tot het nemen van beslissingen die tot nu toe door de mens werden genomen. Denk bij dat laatste ook aan de beoordelingen die gemaakt werden bij de uitkeringen die leidden tot de “toeslagenaffaire”. Het fenomeen AI bestaat al tientallen jaren en was vanaf 1960 onderwerp van academisch onderzoek. De computer die zelfstandig beslissingen neemt, is dan ook niet nieuw en speelt al jaren in de financiële wereld een dominerende rol. Hoewel de mens altijd aan de basis staat van de programma’s die de computer besturen, durft niemand meer bij de financiële systemen in te grijpen omdat de gevolgen ervan onvoorzienbaar zijn. In Nederland speelt Jaap van den Herik al tientallen jaren (vanaf midden zeventiger jaren) een prominente rol bij onderzoek naar de mogelijkheden om de computer op allerlei gebieden in te zetten. In één van de vorige bijeenkomsten presenteerde hij de mogelijkheden van de inzet van de computer bij de Rechtspraak. In de komende bijeenkomst zal Jaap zijn visie geven op AI in bredere zin. De volgende vragen passeren de revue: (1) In hoeverre is AI gevaarlijk en kunnen computers de rol van de mens bedreigen? (2)  Hoe kan optimaal gebruik worden gemaakt van de kansen die AI biedt? (3) In hoeverre kunnen ongewenste gevolgen van  beslissingen gevoed door AI worden voorkomen?  (4) En zo ja hoe dan (regelgeving, toezicht op toepassingen) en door wie (EU, mondiaal, …)?

Jaap van den Herik studeerde in 1974 cum laude af als wiskundige aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1975 werd hij assistent professor aan de Technische Universiteit Delft. In 1983 promoveerde hij er  op het proefschrift “Computerschaak, schaakwereld en kunstmatige intelligentie”. Hij was van 1987 tot 2008 hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. Van 2008 tot 2015 was hij professor aan de Universiteit van Tilburg met als belangrijkste kennisgebied ArtificiaI Intelligence. Vanaf 1988 is hij verbonden aan de Universiteit Leiden als hoogleraar Recht en Informatica aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

16.45 – 17.00 Inloop en koffie 

17.00 – 18.30 Presentatie

18.30 – 19.30 Borrel met hapje

Opgeven belangstelling

Wanner u belangstelling heeft voor de Stichting en op de hoogte gesteld wilt worden van de evenementen die de Stichting organiseert, kunt u een e-mail sturen aan de voorzitter of secretaris van het bestuur.